ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
            ชนิดกีฬา / วันที่ 6 7 8 9 10 รวม
        กรีฑา
17
13
9
39
2
3
5
5
6
11
2
5
7
2
2
2
5
7
        เปตอง
2
2
2
1
2
9
        ฟุตซอล
2
2
        ฟุตบอล
1
1
1
5
6
7
7
2
5
7
2
2
2
2
2
2
            รวม
19
26
18
30
16
109